Wear & Care guide for color lenses

Wear & Care guide voor kleurlenzen (Nederlands) 

Lenzen gebruiksklaar maken:
 • Voor gebruik uw handen altijd grondig wassen & droog uw handen af met een schone stofvrije doek zodat er geen stofdeeltjes achter blijven.
 • Spoel de lenzen houder om met vloeistof voor zachte lenzen.
 • Open de steriele flacon/blister verpakking door bij de aangegeven markering naar boven te trekken. Giet de vloeistof en lens voorzichtig in uw handpalm. Gebruik vloeistof voor zachte lenzen om de lens voorzichtig schoon te maken, druppel er wat lenzenvloeistof op en wrijf met uw vingertop voorzichtig over de lens.
 • Leg de lens na het schoonmaken in de lenzen houder en vul deze met voldoende lenzenvloeistof. Let op dat u de lens voorzichtig oppakt met de vingertop van uw wijsvinger en niet beschadigd met nagels of andere scherpe voorwerpen.
 • Laat de lenzen voor ten minste 6 uur in de lenzen houder voordat u ze gaat gebruiken.
Lenzen in het oog plaatsen:
 • Kijk recht vooruit in de spiegel en houd je bovenste ooglid stevig naar boven met je linker wijsvinger.
 • Houd je onderste ooglid omlaag met je rechter middelvinger.
 • Kijk met je linkeroog in de spiegel en breng de lens naar je rechteroog.
 • Plaats de lens zachtjes op het gekleurde deel van je oog, zodat de hele lens je oog raakt.
 • Houd je oogleden nog 5 seconden vast en laat dan langzaam je oogleden los. De lens krijgt dan de kans om zich goed te positioneren.

Lenzen uit het oog halen:

 • Was en droog uw handen
 • Duw het onderste ooglid naar beneden, druk met de wijsvinger zachtjes op de lens en verschuif de lens naar het onderste wit van uw oog. Knijp de contactlens voorzichtig met de toppen van uw duim en wijsvinger en neem de lens vervolgens uit uw oog. Let op dat u dit niet met nagels doet!
 • Bewaar de lenzen in de houder en volg de bewaarcondities op.

Bewaarcondities:

 • Plaats de lens op uw handpalm en druppel lenzen vloeistof erop. Wrijf de lens voorzichtig met uw vingertop in cirkelbeweging. Spoel hierna nogmaals de lens met vloeistof.
 • Als u de lenzen opbergt zorg ervoor dat de houder iedere keer verse lenzen vloeistof bevat. zorg dat de lenzen volledig ondergedompeld zijn in lenzen vloeistof om uitdroging te voorkomen.
 • Desinfecteer de houder regelmatig en vervang deze om de 2-3 maanden.
 • Indien u de lenzen niet iedere dag draagt, vervang dan regelmatig de lenzen vloeistof in de houder. Dit voorkomt infecties en uitdroging van de lenzen.
 • Gebruik uitsluitend vloeistof dat geschikt is voor zachte lenzen. Gebruik nooit ongeschikte vloeistoffen zoals kraan water, mineraal water, gedistilleerd water, speeksel of andere producten voor het schoonmaken/bewaren.
 • Na openen zijn onze lenzen 1 jaar houdbaar. De houdbaarheid van het product indien deze ongeopend is vind u op de verpakking informatie van het product. Belangrijk: Indien u een ooginfectie/oogontsteking heeft en u heeft de lenzen tijdens de oogontsteking in het oog gehad dan dient u de lenzen helaas weg te gooien en zijn ze niet meer te gebruiken!

Aanvullende adviezen/veiligheidsmaatregelen:

 • Draag geen lenzen tijdens het slapen of zwemmen. Het dragen van lenzen wordt ook afgeraden tijdens een bezoek aan een sauna.
 • Indien gebruik van make-up dan raden wij aan om eerst de lenzen in te doen en vervolgens uw make-up aan te brengen. Bij het verwijderen van make-up dient u eerst uw lenzen uit het oog te halen.
 • Verwijder de lenzen direct als u ongemak, irritatie of rode ogen krijgt. Raadpleeg een arts in geval van pijn of infectie aan de ogen.
 • Gebruik geen oogdruppels tijdens het dragen van uw lenzen zonder medisch advies.
 • Raadpleeg voor gebruik eerst een opticien of de kleur lenzen geschikt zijn voor uw ogen.
 • Verwissel de lenzen niet voor het rechter en linkeroog. Leg de lenzen altijd aan de juiste kant van de houder (rechts/links).
 • Pas op met agressieve stoffen zoals: alcohol, parfum, nagellak, aceton, haarlak.

Wear & Care guide for color lenses (English)

Preparing lenses for use:

 • Always wash your hands thoroughly before use & dry your hands with a clean dust-free cloth so that no dust particles remain.
 • Rinse the lens case with soft lens solution.
 • Open the sterile vial/blister by pulling up at the indicated mark. Carefully pour the liquid and lens into your palm. Use soft contact lens solution to gently clean the lens, then drop some solution on it and gently rub the lens with your fingertip.
 • After cleaning, place the lens in the lens holder and fill it with sufficient lens solution. Be careful to pick up the lens gently with the tip of your index finger and not to damage it with nails or other sharp objects.
 • Leave the lenses in the lens case for at least 6 hours before using them.

Placing lenses in the eye:

 • Look straight ahead in the mirror and hold your upper lid firmly up with your left index finger.
 • Hold your lower eyelid down with your right middle finger.
 • Look in the mirror with your left eye and bring the lens to your right eye.
 • Gently place the lens on the colored part of your eye so that the entire lens touches your eye.
 • Hold your lids for another 5 seconds and then slowly release your lids. The lens then gets the chance to position itself properly.

Removing lenses out of the eyes:

 • Wash and dry your hands
 • Push the lower lid down, gently press the lens with the index finger and slide the lens to the lower white of your eye. Gently squeeze the contact lens with the tips of your thumb and index finger, then remove the lens from your eye. Be careful not to do this with nails!
 • Keep the lenses in the holder and follow the storage conditions.

Storage conditions:

 • Place the lens on your palm and drip lens solution on it. Gently rub the lens with your fingertip in a circular motion. Then rinse the lens again with lens solution.
 • When storing the lenses, make sure the container contains fresh lens solution every time. Make sure the lenses are completely submerged in contact lens solution to avoid drying out.
 • Disinfect the holder regularly and replace it every 2-3 months.
 • If you do not wear the lenses every day, replace the contact lens solution in the holder regularly. This prevents infections and drying of the lenses.
 • Only use fluids that are suitable for soft contact lenses. Never use unsuitable liquids such as tap water, mineral water, distilled water, saliva or other products for cleaning/storage.
 • After opening, our lenses have a shelf life of 1 year. The shelf life of the product if it is unopened can be found on the packaging of the product. Important: If you have an eye infection/inflammation and you had the lenses in your eye during the eye infection, unfortunately you have to throw the lenses away and they can no longer be worn!

Additional advice/safety measures:

 • Do not wear contact lenses while sleeping or swimming. Wearing contact lenses is also not recommended during a visit to a sauna.
 • If you use make-up, we recommend that you put in the lenses first and then apply your make-up. When removing make-up, you must first remove your lenses from the eye.
 • Remove the lenses immediately if you experience discomfort, irritation or red eyes. Consult a doctor in case of eye pain or infection.
 • Do not use eye drops while wearing your lenses without medical advice.
 • Before use, first consult an optician whether the color lenses are suitable for your eyes.
 • Do not interchange the lenses for the right and left eye. Always place the lenses on the correct side of the holder (right/left).
 • Be careful with aggressive substances such as: alcohol, perfume, nail polish, acetone, hairspray.

×